Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Khắp Tiểu Bang 2014

 

Những Ngày Tháng, Thời Hạn và Thêm Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng.  Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình bầu cử của ngày 3 tháng Sáu, 2014 ►

Chi Tiết Quan Trọng về Ủy Ban Trung Ương
Sẽ không có những tranh cử ủy ban trung ương trong lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Khắp Tiểu Bang vào ngày 3 tháng Sáu, 2014. Trong phần này, quý vị có thể tìm hiểu thêm về luật mới liên quan đến những tranh cử của ủy ban trung ương.

Tìm hiểu thêm về những tranh cử của ủy ban trung ương ►

Sổ Tay Hướng Dẫn Ứng Cử Viên
Sổ tay của ứng cử viên gồm có các thông tin quan trong cho các ứng cử viên.

Xem sổ tay hướng dẫn ứng cử viên ►

 

Những Tài Liệu Luật Pháp Quan Trong về Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm kiếm những tài liệu luật pháp như các thông báo pháp luật, cuộc rút thăm ngẫu nhiên và cuộc thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu.

Xem những tài liệu luật pháp về cuộc bầu cử sắp đến  ►