Lich Trình Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

Lịch Trình Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

 

Cuộc Bầu Cử Khu Học Chánh Thống Nhất Irvine

Ngày 3 Tháng Sáu, 2014

 

NỬA NĂM MỘT LẦN

7/1/13 – 12/31/13

THỜI HẠN: 1/31/14

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN ĐẦU TIÊN

1/1/14 - 3/17/14

*THỜI HẠN: 3/22/14

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN THỨ HAI

3/18/14 – 5/17/14

THỜI HẠN: 5/22/14

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRỄ

3/5/14 – 6/2/14

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

 

NỮA NĂM MỘT LẦN

5/18/14 - 6/30/14

THỜI HẠN: 7/31/14

*Nếu thời hạn bị vào ngày THỨ BẢY, CHỦ NHẬT, hoặc ngày lễ, thì dùng ngày làm việc kế đến