Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khu Học Chánh Thống Nhất Irvine 2014

 

Những Ngày Tháng, Thời Hạn và Thêm Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình bầu cử của ngày 3 tháng Sáu, 2014 ►

Lịch Trình Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động
Mỗi cuộc bầu cử đều có thời hạn đề nộp báo cáo tài chánh vận động. Xin xem lịch trình để tìm hiểu thêm.  

Xem lịch trình đệ trình của ngày 3 tháng Sáu, 2014 ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Sổ tay của ứng cử viên có bao gồm những thông tin quan trọng cho những vị tranh cử. 

Xem sổ tay của ứng cử viên ►