Thông Báo Pháp Lý Bầu Cử

Thông Báo Pháp Lý

Thông báo pháp lý sẽ giải thích cho quý vị các thông tin cơ bản về cuộc bầu cử, cũng như ngày bầu cử, các văn phòng cho ứng cử viên lập hồ sơ, địa điểm để nộp những tài liệu ứng cử viên, và nơi mà các lá phiếu sẽ được đếm. 

Xem các thông báo pháp lý ►

Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri hôm nay công bố rằng thời hạn đề cử đã được gia hạn cho đến Tháng Tám Ngày 14, 2013, 5:00 p.m. cho Cuộc Bầu Cử Ủy Ban Điều Hành Khu Học Chánh Rowland vì một đương nhiệm đã không nộp các Giấy Đề Cử trước ngày hạn chót của Tháng Tám Ngày 9, 2013. 

Xem thông báo gia hạn ►

Việc Rút Ngẫu Nhiên

Việc rút ngẫu nhiên sẽ xác định sự thứ tự của những ứng cử viên trong lá phiếu. 

Xem việc Rút Ngẫu Nhiên ►