Cuộc Bầu Cử Khu Học Chánh Rowland Unified 2013

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa

Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày chót để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch trình bầu cử của ngày 5 Tháng Mười Một, 2013 ►

Những Văn Kiện Pháp Luật Quan Trong cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Tìm những văn kiện như các thông báo pháp lý, cuộc rút mẫu chữ ngẫu nhiên, và thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên tren lá phiếu.

Xem các văn kiện pháp luật cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Thông Tin về Ra Ứng Cử cho Chức Vụ và Ứng Cử Viên

Quý vị có thể muốn ra ứng cử cho chức vụ hoặc tìm hiểu phải cần những gì để ra ứng cử cho những tranh cử cụ thể. Phần ứng cử viên bao quát của chúng tôi cung cấp thông tin cặn kẽ về tất cả những gì quý vị cần biết trước khi đệ trình là ứng cử viên. Thêm vào, đơn đệ trình ứng cử viên bao quát trên mạng của chúng tôi cho phép quý vị hoàn tất phần lớn của những việc đệ trình từ sự tiện nghi tại nhà hoặc văn phòng của quý vị. Quý vị cũng có thể xem bản liệt kê đệ trình ứng cử viên trong phần này.

Tìm hiểu thêm về việc ra ứng cử cho chức vụ ►