Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông báo rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong Thành Phố Cypress vào ngày 25 Tháng Sáu, 2013 với mục đích trình bày đến cử tri một vấn đề có liên quan đến việc có nên thông qua một sắc lệnh để phê chuẩn những sự tu chính đến Kế Hoạch Cụ Thể Được Tu Chính và Tuyên Bố Lại của Trung Tâm Thương Mại & Chuyên Nghiệp Cypress, cùng với những sự tu chính liên quan đến Kế Hoạch Tổng Thể và sự thay đổi khu vực.

Nay xin thông báo rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để được kiểm điểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông báo thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 28 Tháng Năm, 2013 (vì ngày 27 Tháng Năm được nhằm vào ngày lễ, tiến trình sẽ bắt đầu vào ngày làm việc kế tiếp), và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay khoảng ngày 23 Tháng Bảy, 2013. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 26 Tháng Sáu, 2013, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông báo thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

Ngày 2 Tháng Tư, 2013.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange