Những Tài Liệu Luật Pháp

Thông Báo Bầu Cử
Thông báo bầu cử sẽ giải thích những thông tin căn bản liên quan đến bầu cử, bao gồm ngày bầu cử, chức vụ mà ứng cử viên có thể đệ trình, địa điểm cho những tài liệu mà ứng cử viên đệ trình, và nơi mà những phiếu bầu sẽ được kiểm.

Xem thông báo bầu cử ►