Có Những Gì Trên Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống trong Tháng Sáu 2012?

 

 

Các Cuộc Tranh Cử được Đảng-Đề-Cử
Tổng Thống Hoa Kỳ
Thành Viên, Ủy Ban Trung Ương Quân (Đảng Dân Chủ và  Cộng Hòa )

Các Cuộc Tranh Cử được Cử-Tri-Đề-Cử 
Thành Viên , Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ 

Đại Diện trong in Quốc Hội 

 • Địa Hạt 38
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49 

Thành Viên của Thượng Viện 

 • Địa Hạt 29
 • Địa Hạt 37 

Thành Viên của Nghị Viện Tiểu Bang 

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69
 • Địa Hạt 72
 • Địa Hạt 73
 • Địa Hạt 74  

Các Cuộc Tranh Cử Chức Vụ Không Theo Đảng Nào
Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange 

 • Chưởng Quận Số 1
 • Chưởng Quận Số 3

Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Quận Orange 

 • Địa Hạt thứ Nhất
 • Địa Hạt thứ Ba 

Quan Tòa Tòa Án Tối Cao

Cuộc Bầu Cử Miễn Nhiệm Fullerton

Dự Luật A - Quận Orange, Văn Phòng Quản Lý Hành Chánh Công Cộngr
Dự Luật B - Quận Orange, Hưu Bổng
Dự Luật E - Dự Luật Công Khố Phiếu Brea-Olinda USD
Dự Luật G - Dự Luật Công Khố Phiếu Khu Học Chánh Savanna Elementary
Dự Luật H - Dự Luật Yorba Linda Savi Ranch
Dự Luật I - Dự Luật Phần Tử Gia Cư Yorba Linda
Dự Luật J - Dự Luật Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích Stanton
Dự Luật K - Dự Luật Tư Vấn Stanton
Dự Luật L - Tu Chính Kế Hoạch Cụ Thể Cypress

Bấm đây để xem sổ nạp đơn ứng cử viên