Những Lựa Chọn Bầu Cử

Bầu Cử bằng Bầu-bằng-Thư
Bầu-bằng-thư cho phép cử tri nhận được và đệ trình lá phiếu của họ trong bất cử kỳ bầu cử bằng thư. Rất dễ dàng để xin một lá phiếu bầu-bằng-thư:

  • Trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên chỉ cần vài phút thời gian. Cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên hiện hành không cần xin lá phiếu; một lá phiếu sẽ được tự động gửi đến những cử tri đó cho các cuộc bầu cử trong tương lai.
  • Đơn xin một lần cho lá phiếu bầu-bằng-thư là riêng biệt cho mỗi kỳ bầu cử. Loại đơn xin này chỉ có hiệu lực cho một kỳ bầu cử.

Rất quan trọng để ghi nhớ rằng lá phiếu được bầu phải được nhận, chứ không chỉ đóng dấu bưu điện, tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc bất cứ phòng phiếu nào trong Quận Orange không trễ hơn 8:00 giờ tối trong Ngày Bầu Cử.

Bầu Cử tại Phòng Phiếu
Nếu quý vị chọn để bầu tại phòng phiếu của mình, quý vị sẽ có sự lựa chọn để bầu lá phiếu bằng máy hoặc bằng giấy. Quý vị có thể sử dụng hệ thống bầu cử điện tử của chúng tôi, mà cung cấp một bộ phận điện tử để xác nhận phiếu bầu của quý vị trước khi bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể chọn để bầu bằng giấy tại phòng phiếu của mình. Những nhân viên phòng phiếu sẽ giúp quý vị bất chấp loại phiếu nào quý vị chọn. Nếu quý vị không biết chắc chắn địa điểm phòng phiếu của mình chúng tôi cung cấp một công cụ rất dễ sử dụng để tìm phòng phiếu của quý vị.