Những Dự Luật trong Lá Phiếu

Những Bảng Chữ Cái được ấn định cho các dự luật địa phương

A - Quận Orange - Chức Vụ Quản Lý Hành Chánh Công Cộng

B - Quận Orange, Dự Luật Bắt Buộc Chọn Mức Hưu Bổng Tối Thiểu

E - KHU HỌC CHÁNH BREA-OLINDA - DỰ LUẬT VỀ TRƯỜNG HỌC CỦA THẾ KỶ 21

G - Dự Luật Khu Học Chánh Tiểu Học Savanna: Cải Thiện để Ủng Hộ Sự Ưu Tú Học Viện

J - Thành Phố Stanton, Dự Luật về Gia Tăng Thuế Suất Sử Dụng Tiện Ích để Duy Trì Những Phục Vụ Thành Phố

K - Thành Phố Stanton, Dự Luật Tham Vấn

L - Thành Phố Cypress, Tu Chính Kế Hoạch Cụ Thể