Việc Rút Bảng Chữ Cái Theo Cách Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang

 

1. U
2. N
3. A
4. D
5. I
6. V 
7. X
8. W
9. Q
10. G
11. O
12. Z
13. L
14. T
15. R
16. K
17. S
18. J
19. H
20. M
21. C
22. B
23. F
24. P
25. Y
26. E