Việc Rút Bảng Chữ Cái Theo Cách Ngẫu Nhiên của Quận Orange

 

Quận Orange Rút Bảng Chữ Cái Theo Cách Ngẫu Nhiên cho Thượng Nghị Viện Địa Hạt 29 và Hạ Viện Địa Hạt 55, trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012

1. D 
2. M 
3. N 
4. E 
5. S 
6. V 
7. T 
8. U 
9. H 
10. K 
11. W 
12. G 
13. X 
14. F 
15. C 
16. I 
17. Q 
18. Y 
19. A 
20. O 
21. R 
22. Z 
23. P 
24. L 
25. J 
26. B