Thông Báo của Chính Đảng Liên Quan Đến Các Cử Tri "Không Theo Đảng Nào"

 

Thông Báo của Chính Đảng Cho Phép Những Cử Tri "Không Theo Đảng Nào" Xin Lá Phiếu Tổng Thống cho Đảng của Họ
Mỗi chính đảng hội đủ điều kiện trong California chọn cho phép hay không cho phép những cử tri "Không Theo Đảng Nào" nhận được lá phiếu tổng thống cho đảng của họ.

Xem thông báo ►