Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến những cử tri của Khu Học Chánh Tiểu Học Savanna trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012. Việc thông qua dự luật này với tối thiểu là 55 phần trăm của những cử tri ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ ủy quyền Khu Học Chánh nói trên việc lưu hành và bán công khố phiếu trong số lượng không hơn $28,750,000. Những quỹ của công khố phiếu sẽ được sử dụng cho trường học công cộng và những dự án cơ sở trường học để cải tiến sự bảo vệ an toàn của học sinh và đáp ứng những nhu cầu giáo dục của học sinh qua những dự án trường học được thiết lập.

Nay xin thông tri thêm rằng chiếu theo điều khoản của Bộ Luật Bầu Cử của Tiểu Bang California, một cuộc bầu cử sẽ được kết hợp với Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012 với mục đích đệ trình đến những cử tri hội đủ điều kiện của Quận Orange một dự luật để thêm Điều IV, Đoạn 401 vào Hiến Chương của Quận Orange nhằm sẽ quy định rằng những người được đắc cử hoặc bổ nhiệm vào Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange trong hoặc sau ngày 5 Tháng Sáu, 2012 sẽ bắt buộc phải ghi vào kế hoạch hưu bổng tối thiểu được đưa đến những nhân viên Quận Orange là 1.62% vào tuổi 65 của kế hoạch hưu bổng.

Nay xin thông tri thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật này là ngày 19 Tháng Ba, 2012, vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng, ocvote.com.

Ngày 6 Tháng Ba, 2012.

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri 
Quận Orange