Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri rằng cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức tại Quận Orange vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012.

Mẫu Hồ Sơ Đề Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange bắt đầu từ ngày 14 Tháng Hai, 2012 và phải nộp vào văn phòng đó trước hoặc vào ngày khóa sổ là ngày 9 Tháng Ba, 2012, vào lúc 5:00 giờ chiều. Những chức vụ mà các ứng cử viên được bổ nhiệm hoặc được đắc cử trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ bao gồm: Thượng Viện Hoa Kỳ; Địa Hạt Quốc Hội – thứ 38, 39, 45, 46, 47, 48, và 49; Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang – thứ 29 và 37; Địa Hạt Dân Biểu Tiểu Bang – thứ 55, 65, 68, 69, 72, 73, và 74; Khu Chưởng Quản Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange – thứ 1, 3, và 4; Địa Hạt Giám Sát Quận Orange – thứ 1 và 3; và 37 Chức Vụ Tòa Án của Tòa Thượng Thẩm Quận Orange.

Có thể tìm thêm chi tiết về những điều kiện, phí tổn đệ trình hồ sơ, những bản tuyên ngôn của ứng cử viên, và nhiều hơn nữa trong Tập Sách Của Ứng Cử Viên trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri tại ocvote.com.

Nay cũng xin thông tri rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 7 Tháng Năm, 2012, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay vào khoảng ngày 3 Tháng Bảy, 2012. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 6 Tháng Sáu, 2012, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm. 

Ngày 30 Tháng Giêng, 2012.

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri  
Quận Orange