Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri đến các cử tri hội đủ điều kiện của Quận Orange rằng chiếu theo những điều khoản của Bộ Luật Bầu Cử của Tiểu Bang California, một cuộc bầu cử sẽ được kết hợp với Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012 với mục đích đệ trình đến các cử tri hội đủ điều kiện của quận một dự luật để đổi chức vụ Quản Lý Hành Chánh Công Cộng của Quận Orange từ chức vụ được đắc cử đến chức vụ được bổ nhiệm.

Nay cũng xin thông tri rằng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã định rõ rằng ngày giờ cuối để đệ trình những biện luận ủng hộ hoặc chống lại dự luật này là ngày 9 Tháng Ba, 2012, vào 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên bất cứ biện luận ủng hộ hoặc chống lại dự luật. Để biết thêm chi tiết về biện luận dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri tại ocvote.com hoặc quý vị có thể liên lạc văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 714-567-7600.

Ngày 16 Tháng Hai, 2012.

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri  
Quận Orange