Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến những cử tri của Khu Học Chánh Brea Olinda Unified trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào ngày 5 Tháng Sáu, 2012. Việc thông qua dự luật này với tối thiểu là 55 phần trăm của những cử tri ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ ủy quyền khu học chánh lưu hành cho đến $54,000,000 công khố phiếu với lãi suất theo luật định. Những công khố phiếu sẽ được sử dụng với mục đích để thu mua, xây dựng và hiện đại hóa những lớp học/cơ sở trường học, bao gồm những cơ sở nghề nghiệp và kỹ thuật để chuẩn bị học sinh tốt hơn cho đại học và lực lượng lao động, tăng thêm việc đi đến với kỹ thuật hiện đại trong lớp học, cải tiến sự an toàn của học sinh, và làm những cải thiện hiệu suất năng lượng để giảm bớt những phí tổn điều hành và đặt nhiều tiền hơn vào lớp học.

Nay xin thông tri thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật này là ngày 14 Tháng Ba, 2012, vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng, ocvote.com.

Ngày 29 Tháng Hai, 2012.
Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri 
Quận Orange