Tài Liệu Bầu Cử Hợp Pháp

Thông Báo Hợp Pháp
Thông báo hợp pháp sẽ giải thích chi tiết căn bản liên quan đến bầu cử, bao gồm ngày bầu cử, những chức vụ mà ứng cử viên có thể đệ trình, địa điểm cho tài liệu đệ trình ứng cử viên, và nơi nào những lá phiếu sẽ được đếm.

Xem những thông báo hợp pháp ►

Việc Rút Bảng Chữ Cái theo cách Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một công cụ quan trọng để quyết định thứ tự của các ứng cử viên trên lá phiếu là việc rút bảng chữ cái theo cách ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Kết quả của việc rút bảng chữ cái theo cách ngẫu nhiên sẽ được sử dụng để sắp đặt những ứng cử viên của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2012 mà ra ứng cử cho những chức vụ của Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Viên, Thành Viên Hội Đồng Giáo Dục, Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Chính Đảng, và những Thành Viên Thượng Nghị Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang (những địa hạt được bao gồm toàn bộ trong một quận).

Xem Việc Rút Bảng Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►

Việc Rút Bảng Chữ Cái theo cách Ngẫu Nhiên của Quận Orange
Việc rút bảng chữ cái theo các ngẫu nhiên bởi Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ quyết định sự thứ tự của những ứng cử viên của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2012 mà ra ứng cử cho những chức vụ của Thành Viên Thượng Nghị Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang khi địa hạt được đặt vào hơn một quận.

Xem Việc Rút Bảng Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Quận Orange ►

Sự Luân Phiên Tên của Những Ứng Cử Viên trên Lá Phiếu
Vài tranh cử không dùng công cụ rút bảng chữ cái theo cách ngẫu nhiên để quyết định sự sắp đặt của ứng cử viên trên lá phiếu. Cho những tranh cử Tổng Thống/Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Thành Viên Thượng Nghị Viện Hòa Kỳ, Thành Viên Quốc Hội, và Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, tiến trình luân phiên sẽ được sử dụng.

Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động cho Những Chức Vụ Quận
Những ứng cử viên ra ứng cử cho chức vụ Quận Orange phải đệ trình bản báo cáo tiết lộ vận động với văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange trong khi và sau khi vận động. 

Xem bản liệt kê để bảo đảm quý vị đáp ứng với tất cả thời hạn cuối cùng.


Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động cho những Chức Vụ Khác Ngoài Chức Vụ Quận và Liên Bang

Những ứng cử viên ra ứng cử cho những chức vụ khác ngoài chức vụ liên bang và quận phải đệ trình bản báo cáo tiết lộ vận động với văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Cử Tri Quận Orange trong khi và sau khi vận động.

Xem bản liệt kê để bảo đảm quý vị không bỏ lỡ bất cứ những ngày quan trọng này.