Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động cho Những Chức Vụ Khác Với Quận và Liên Bang

 

 

Sau đây là Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động cho các ứng cử viên trừ những người mà ra ứng cử cho chức vụ liên bang và chức vụ Quận Orange:

Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012

NỬA NĂM MỘT LẦN
1/1/12 – 6/30/12
THỜI HẠN: 7/31/12

TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT
7/1/12 - 9/30/12
THỜI HẠN: 10/5/12

TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ LẦN THỨ HAI
10/1/12 - 10/20/12
THỜI HẠN: 10/25/12

NHỮNG PHẦN ĐÓNG GÓP TRỄ
10/21/12 - 11/5/12
TRONG VÒNG 24 TIẾNG KHI NHẬN ĐƯỢC $1,000

NỬA NĂM MỘT LẦN
10/21/12 - 12/31/12
THỜI HẠN: 1/31/13