Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động cho Những Chức Vụ Quận

 

Sau đây là Bản Liệt Kê Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động CHỈ cho những chức vụ Quận:

Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2012

NỬA NĂM MỘT LẦN
1/1/12 – 6/30/12
THỜI HẠN: 7/31/12

TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ LẦN THỨ NHẤT
7/1/12 - 9/30/12
THỜI HẠN: 10/05/12

TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ LẦN THỨ HAI
10/1/12 - 10/20/12
THỜI HẠN: 10/25/12

NHỮNG PHẦN ĐÓNG GÓP TRỄ
5/20/12 - 6/4/12
TRONG VÒNG 24 TIẾNG KHI NHẬN ĐƯỢC $1,000

SAU KHI ĐỆ TRÌNH
10/21/12 – 11/16/12
THỜI HẠN: 11/21/12

NỬA NĂM MỘT LẦN
11/17/12 - 12/31/12
THỜI HẠN: 1/31/13