Skip to main content

Tìm Kiếm Cử Tri trong Quận Đội

Tình Trạng Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị

Sử dụng trang này, quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri ở hải ngoại hoặc trong quân đội của quý vị, bảo mật địa chỉ email của quý vị, tải xuống một phiếu bầu, và ghi danh như là một cử tri trong quân đội hoặc ở hải ngoại.