Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong Quận Orange vào ngày 8 tháng Mười Một, 2016 với mục đích bầu các ủy viên/giám đốc hội đồng quản trị cho các khu sau đây:

Các Khu Đại Học Cộng Đồng:  Coast (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 2, 3, 4); Phía Bắc Quận Orange (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 2, 4, 5, 7); Rancho Santiago (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 3, 5, 7); Phía Nam Quận Orange (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 3, 6, 7 [Toàn Nhiệm] và 1 Ủy Viên, Chưởng Quản Khu 4 [Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn]); Các Khu Học Chánh Trung Học: Khu Liên Hiệp Anaheim (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 3, 4); Khu Hiệp Hội Liên Kết Fullerton (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 2, 3); Khu Liên Hiệp Huntington Beach (2 Ủy Viên); Các Khu Học Chánh Thống Nhất: Khu Thống Nhất Brea Olinda (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Capistrano (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 2, 3, 5); Khu Thống Nhất Garden Grove (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 3, 5); Khu Thống Nhất Irvine (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Laguna Beach (2 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Los Alamitos (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Newport-Mesa (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 3, 6); Khu Thống Nhất Orange (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 2, 3, 6); Khu Thống Nhất Placentia-Yorba Linda (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Saddleback Valley (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Santa Ana (3 Ủy Viên); Khu Thống Nhất Tustin (3 Ủy Viên); Các Khu Học Chánh Tiểu Học:  Khu Tiểu Học Anaheim (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 1, 3); Buena Park (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 3, 4); Centralia (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 3, 4); Cypress ( 2 Ủy Viên, [Toàn Nhiệm] và 1 Ủy Viên [Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn]); Fountain Valley (2 Ủy Viên); Fullerton (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 2, 5); Thành Phố Huntington Beach (2 Ủy Viên); Thành Phố La Habra (2 Ủy Viên); Khu Liên Kết Lowell (2 Ủy Viên); Magnolia (1 Ủy Viên mỗi khu, Chưởng Quản Khu 3, 4); Ocean View (2 Ủy Viên); Savanna (2 Ủy Viên); và Westminster (2 Ủy Viên).

Các Khu Dịch Vụ Cộng Đồng: Capistrano Bay (2 Giám Đốc); Emerald Bay (2 Giám Đốc); Rossmoor (3 Giám Đốc); Surfside Colony (1 Giám Đốc); Three Arch Bay (3 Giám Đốc); Khu Dẫn Thủy: Serrano Water (1 Giám Đốc mỗi Khu, Phân Khu 2, 3, 5); Khu Công Viên và Giải Trí: Silverado-Modieska (2 2 Giám Đốc); Các Khu Vệ Sinh: Costa Mesa (2 Giám Đốc); Midway City (2 Giám Đốc); Sunset Beach (3 Giám Đốc); Khu Phòng Chống Lũ Lụt: Surfside Colony (3 Chưởng Quản); Các Khu Thủy Lợi California: El Toro (3 Giám Đốc); Irvine Ranch (2 Giám Đốc); Moulton Niguel (1 Giám Đốc mỗi Khu, Phân Khu 1, 5, 6, 7); Santa Margarita (3 Giám Đốc); Các Khu Thủy Lợi Quận: Phía Đông Quận Orange (2 Giám Đốc); Khu Cống Rãnh Rossmoor/Los Alamitos (3 Giám Đốc); Mesa (1 Giám Đốc mỗi Khu, Phân Khu 1, 2, 3); South Coast (3 Giám Đốc); Trabuco Canyon (2 Giám Đốc); Yorba Linda (2 Giám Đốc); Khu Thủy Lợi Độc Lập: Quận Orange (1 Giám Đốc mỗi Khu, Phân Khu 2, 3, 4, 6); Khu Thủy Lợi Thành Phố: Khu Thủy Lợi Thành Phố của Quận Orange (1 Giám Đốc mỗi Khu, Phân Khu 3, 4, 6, 7); Các Khu Thư Viện: : Buena Park (3 Chưởng Quản); và Placentia (3 Chưởng Quản).

Để hội đủ điều kiện cho chức vụ, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh trong địa hạt và, nếu thích hợp, trong khu chưởng quản/khu/phân khu.

Các mẫu đơn Tuyên Bố Ứng Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, bắt đầu ngày 18 tháng Bảy, 2016, và phải được đệ trình đến văn phòng đó không trễ hơn ngày 12 tháng Tám, 2016, lúc 5:00 giờ chiều.

Để nhận thêm chi tiết về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên, xin gọi Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri, tại số (714) 567-7600 hoặc xem trang mạng tại ocvote.com.

Các chức vụ đáng lẽ ra phải được bầu cử sẽ được bổ nhiệm, theo Đoạn 10515 của Bộ Luật Bầu Cử California, trong trường hợp không có ứng cử viên hay không đủ số ứng cử viên cho mỗi chức vụ và kiến nghị cho cuộc bầu cử không đệ trình theo đúng hạn kỳ được ấn định trong Đoạn 10515 nói trên.

Nay xin thông tri rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng Mười, 2016, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay vào khoảng ngày 8 tháng Mười Hai, 2016. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng Mười Một, 2016, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

Đề ngày 13 tháng Bảy, 2016.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange