Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng 3 Năm 2020

Ngày, Thời Hạn và Hơn Nữa
Mỗi cuộc bầu cử được chi phối bởi các thời hạn quan trọng mà các thời hạn này phải được tuân thủ.  Từ việc ứng cử viên lập hồ sơ, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một nơi mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

 

Lịch trình Nộp Hồ Sơ Thông Báo về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử sẽ có thời hạn để đệ trình hồ sơ thông báo về báo cáo vận động tài chính. Xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Tham khảo Lịch trình Nộp Hồ Sơ Thông Báo về Vận Động Tài Chính - Chỉ Dành cho Văn Phòng của Quận ►

Tham khảo Lịch trình Nộp Hồ Sơ Thông Báo về Vận Động Tài Chính - Dành cho tất cả các Văn Phòng ngoại trừ Liên Bang và Quận ►