Những Câu Hỏi Thường Gặp Bổ Sung về Cử Tri Không Đảng Phái

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã thông báo Sở Ghi Danh Cử Tri rằng có ba chính đảng hội đủ điều kiện đã thông báo với Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng họ cho phép các cử tri không đảng phái (những cử tri Không Theo Đảng) bầu cho những ứng cử viên của chính đảng họ trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2020. Những chính đảng cho phép cử tri làm như vậy là Đảng Dân Chủ, Đảng Người Mỹ Độc Lập, và Đảng Tự Do.

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về Những Cử Tri Không Theo Đảng:

 

Nếu tôi là cử tri Không Theo Đảng, tôi có phải là cử tri ghi danh không?

Có, quý vị là cử tri ghi danh nhưng không theo một chính đảng được hội đủ điều kiện.

 

Tôi là cử tri Independent Party (Đảng Độc Lập). Tôi có phải là Cử Tri Không Theo Đảng không?

Cử tri Không Theo Đảng là một người không ghi danh với một trong những chính đảng được hội đủ điều kiện - Dân Chủ, Cộng Hòa, Người Mỹ Độc Lập, Xanh, Tự Do,  và Tự Do. Người đó được ghi danh là cử tri Không Theo Đảng. Đảng Người Mỹ Độc Lập (Independent Party) không phải là một chính đảng hội đủ điều kiện.

 

Là một Cử Tri Không Theo Đảng, tại sao tôi nhận được một bưu thiệp?

Vì quý vị là một cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên và đã ghi danh là cử tri Không Theo Đảng, quý vị đã nhận được một bưu thiệp giải thích rằng quý vị có sự lựa chọn để bầu cho những ứng cử viên của những đảng được hội đủ điều kiện nếu họ đã thông báo với Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng họ cho phép những cử tri không theo đảng làm như vậy.

 

Tại sao chỉ có ba đảng được liệt kê trên bưu thiệp và không phải tất cả những đảng khác, bao gồm Đảng Cộng Hòa, Xanh, và Hòa Bình và Tự Do?

Chỉ có Đảng Dân Chủ, Người Mỹ Độc Lập, và Tự Do đã thông báo với Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng họ cho phép những cử tri không theo đảng (Không Theo Đảng) bầu cho những ứng cử viên của đảng họ. 

 

Tại so những đảng khác không cho phép cử tri không theo đảng bầu cho những ứng cử viên của họ?

Đây là sự quyết định của mỗi chính đảng, chứ không phải của Sở Ghi Danh Cử Tri. Xin liên lạc với các chính đảng để biết thêm chi tiết.

 

Nếu tôi không yêu cầu lá phiếu Dân Chủ, Người Mỹ Độc Lập, hoặc Tự Do, tôi sẽ được phép đi bầu không? 

Có, quý vị sẽ được phép đi bầu. Những cử tri Không Theo Đảng không yêu cầu một trong những phiếu bầu đó sẽ nhận được một lá phiếu không theo đảng, gồm có những tên của các ứng cử viên cho những chức vụ không theo đảng (Không Theo Đảng), những chức vụ do cử tri đề cử, và những dự luật.

 

Nếu tôi xin một lá phiếu Dân Chủ, Người Mỹ Độc Lập, hoặc Tự Do, tôi bây giờ đã ghi danh với chính đảng đó không?

Không, quý vị vẫn còn ghi danh là cử tri Không Thuộc Đảng. Quý vị chỉ nhận được phiếu bầu của đảng Dân Chủ, Người Mỹ Độc Lập, hoặc Tự Do cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống, nếu có yêu cầu.