Cử Tri Không Đảng Phái

Cử tri không thuộc chính đảng nào (còn gọi là Cử Tri Không Đảng Phái) có thể bỏ phiếu của một chính đảng hội đủ điều kiện chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng đó tham gia.

Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ, những đảng sau đã đồng ý cho cử tri không thuộc các đảng này bỏ phiếu cho đảng của họ cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ:

Đảng Dân Chủ

Đảng Người Mỹ Độc Lập

Đảng Tự Do

LƯU Ý: Những đảng hội đủ điều kiện khác đã không chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng của họ bỏ phiếu trên lá phiếu chính đảng của họ.

Bắt đầu từ năm 2020, tất cả cử tri sẽ tự động nhận được một lá phiều bầu-qua-thư.

Nếu quý vị không thuộc một chính đảng hội đủ điều kiện, và có ý định yêu cầu một lá phiếu cho Đảng Dân Chủ, Đảng Người Mỹ Độc Lập, hay Đảng Tự Do vui lòng nhấn vào đây.

Nhấn vào đây để tham khảo Những Câu Hỏi Thường Gặp về Cử Tri Không có Đảng Phái Nào