Cử Tri Không Chọn Đảng

Cử tri không thuộc chính đảng nào (còn gọi là Cử Tri Không Chọn Đảng) có thể bỏ phiếu cho một chính đảng hội đủ điều kiện chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng đó tham gia.

Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ, những chính đảng sau đã đồng ý cho cử tri không thuộc các đảng này bỏ phiếu cho đảng của họ cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ:

Đảng Dân Chủ

Đảng Độc Lập Hoa Kỳ

Đảng Tự Do

LƯU Ý: Những đảng hội đủ điều kiện khác đã không chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng của họ bỏ phiếu trên phiếu bầu thuộc chính đảng của họ.

Bắt đầu từ năm 2020, tất cả cử tri sẽ tự động nhận được một phiều bầu-qua-thư.

Nếu quý vị không thuộc một chính đảng hội đủ điều kiện, và có ý định yêu cầu một phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hay Đảng Tự Do vui lòng bấm vào đây.

Bấm vào đây để tham khảo Những Câu Hỏi Thường Gặp về Cử Tri Không Chọn Đảng