Bản Liệt Kê Đệ Trình Hồ Sơ Ứng Cử Viên (Bản In Ra Được)