Mục Lục Đệ Trình Tiết Lộ Cuộc Vận Động của Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2016 - (Cho Các Cử Tri Trừ Những Người Ra Ứng Cử cho Những Chức Vụ Liên Bang và Quận)


Cuộc Tổng Tuyển Cử 
Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

NỬA NĂM

* – 6/30/16

* NGÀY HẠN: 7/31/16

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ NHẤT

7/1/16 – 9/24/16

 NGÀY HẠN: 9/29/16

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ HAI

9/25/16 – 10/22/16

NGÀY HẠN: 10/27/16

 

(Những bản sao bằng giấy phải được nộp vào bằng cách đích thân gửi đến hoặc dịch vụ qua đêm được bảo đảm)

 

ĐÓNG GÓP TRỄ

8/10/16 - 11/8/16

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

 

NỬA NĂM

10/23/16 – 12/31/16

 *Ngày hạn: 1/31/17

 

* Thời gian được bao gồm: Thời gian được bao gồm bởi bất kỳ bản tuyên ngôn bắt đầu vào ngày sau ngày cuối cùng của bản tuyên ngôn cuối được đệ trình, hoặc ngày 1 tháng Giêng nếu không có bản tuyên ngôn trước được đệ trình.

 

*Nếu ngày hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, xin dùng ngày làm việc kế tiếp.