Chi Tiết về Tài Chánh Vận Động

Tiết Lộ Tài Chánh Vận Động
Dùng hệ thống đệ trình tiết lộ tài chánh vận động bằng điện tử của chúng tôi, quý vị có thể tìm những bản báo cáo về tài chánh vận động, cũng như đệ trình bản báo cáo tài chánh vận động của quý vị trên mạng.

Đi vào hệ thống tiết lộ tài chánh vận động bằng điện toán của chúng tôi ►

Quý Vị Là Ứng Cử Viên và Cần Nộp Đơn?
Hội Đồng Giám Sát Quận Orange thông qua một sự thay đổi trong Sắc Lệnh Cải Tố Vận Động Quận Orange, thêm vào đoạn 1-6-32. Sự thay đổi trong sắc lệnh đòi hỏi viên chức quận, ứng cử viên, hoặc ủy ban nộp những tài liệu tiết lộ vận động bằng điện tử.

Mặc dù những người nộp đơn nói trên đòi hỏi nộp đơn bằng điện tử, nộp đơn bằng điện tử là dịch vụ miễn phí, có sẵn cho bất cứ người nộp đơn nào.

Nếu quý vị là người nộp đơn, và đã nhận được tên dùng và khẩu lệnh, xin bấm vào đây để bất đầu tiến trình nộp đơn bằng điện tử ►

Mới với Nộp Đơn Ứng Cử Viên bằng Điện Tử?
Nếu quý vị là người nộp đơn, và cần tên dùng và khẩu lệnh để bắt đầu tiến trình nộp đơn bằng điện tử, xin liên lạc văn phòng chúng tôi ở số 714 567-7558.

Nếu quý vị muốn nộp đơn của quý vị bằng giấy, xin gọi số 714-567-7558 cho chi tiết về tiến trình này.

Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Quận Orange
Xem bản văn và những nghĩa vụ cho ứng cử viên.

Đọc sắc lệnh ►