Thông Tin về Vận Động Tài Chính

Công Bố về Vận Động Tài Chính
Hãy dùng hệ thống lập hồ sơ công bố vận động tài chính bằng điện tử của chúng tôi, quý vị có thể tìm các bản báo cáo về vận động tài chính, cũng như lập hồ sơ báo cáo trực tuyến về vận động tài chính của quý vị.

Hãy vào hệ thống công bố vận động tài chính bằng điện tử của chúng tôi ►

Quý Vị là Ứng Cử Viên và Cần Lập Hồ Sơ?
Hội Đồng Giám Sát Quận Orange thông qua một sự thay đổi trong Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Quận Orange, thêm vào đoạn 1-6-32. Sự thay đổi trong sắc lệnh yêu cầu viên chức quận, ứng cử viên, hoặc ủy ban lập hồ sơ công bố những tài liệu vận động bằng điện tử.

Mặc dù những người làm hồ sơ nói trên được yêu cầu lập hồ sơ bằng hệ thống điện tử, lập hồ sơ bằng hệ thống điện tử là dịch vụ miễn phí, có sẵn cho bất cứ người nào cần làm hồ sơ.

Nếu quý vị là người làm hồ sơ, và đã nhận được tên truy cập và mật mã, xin bấm vào đây để bất đầu quy trình làm hồ sơ bằng điện tử.  

Làm Hồ Sơ Ứng Cử Viên bằng Điện Tử là điều Mới Mẻ?
Nếu quý vị là người làm hồ sơ, và cần tên truy cập và mật mã để bắt đầu quy trình lập hồ sơ bằng hệ thống điện tử, vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi ở số 714 567-7558 để có thông tin về quy trình này.

Nếu quý vị muốn làm hồ sơ của quý vị bằng giấy, xin gọi số 714-567-7558 để có thông tin và quy trình này.

Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Quận Orange 
Xem sắc lệnh và nghĩa vụ dành cho ứng cử viên.

Đọc sắc lệnh ►