Điều Kiện Để Tình Nguyện

Sau đây là những điều kiện cần thiết đểThe following are the qualifications in order to tình nguyện trong những kỳ bầu cử ở Quận Orange:

  • Quý vị phải là cử tri ghi danh trong Tiểu Bang California.
  • Công dân Hoa Kỳ
  • Tối thiểu là 16 tuổi (chương trình học sinh) hoặc 18 tuổi cho những chương trình tình nguyện tổng thể
  • Những người hiện đang bị trong thời kỳ quản chế vì phạm trọng tội, hoặc là người phạm tội tình dục bị ghi danh không có thể tình nguyện
  • Khiếu Song Ngữ (không bắt buộc) - Luật liên bang đòi hỏi chúng tôi phải tuyển chọn công dân mà là người song ngữ trong tiếng Việt, Trung Hoa, Tây Ban Nha, hoặc Đại Hàn làm việc tại những khu bầu cử cụ thể

*Luật AB817 cho phép các cư dân cố định hợp pháp được phục vụ trong cương vị Nhân Viên Phòng Phiếu. Xin đọc thêm về luật AB817 ở đây.