Miêu Tả Chức Vụ Tình Nguyện

Trưởng Phòng Phiếu
Trưởng Phòng Phiếu có trách nhiệm quan sát những quá trình hoạt động trong Ngày Bầu Cử tại phòng phiếu được chỉ định. Việc này bao gòm quản lý và làm việc với các nhân viên phòng phiếu được chỉ định đến phòng phiếu, phối hợp sự thông tin của các phòng phiếu, đi nhặt các vật liệu, dựng lên các dụng cụ, giúp đỡ các cử tri làm thủ tục, hoàn thành quá trình đóng phòng phiếu, và chuyên chở những kết quả và dụng cụ đến trung tâm tập họp trong Đêm Bầu Cử.

 • Thời giờ: Từ 6:00 sáng cho đến khi những vật liệu và dụng cụ được nộp vào trung tâm tập họp khoảng chừng 10:00 tối.
 • Phụ cấp cho chức vụ Trưởng Phòng Phiếu: $20.00 khi hoàn tất lớp huấn luyện, $10.00 khi đi nhặt các vật liệu và $130.00 khi phục vụ trong Ngày Bầu Cử.

Nhân Viên Phòng Phiếu
Nhân Viên Phòng Phiếu có trách nhiệm giúp đỡ Trưởng Phòng Phiếu trong các tiến trình hoạt động tại phòng phiếu. Việc này bao gồm dựng lên các dụng cụ và vật liệu, giúp đỡ cử tri làm thủ tục, và giúp trong tiến trình đóng phòng phiếu. Nếu quý vị có khiếu song ngữ việc này giúp chúng tôi tuân theo luật liên bang. Cần thiết những nhân viên song ngữ tiếng Trung Hoa, Đại Hàn, Tây Ban Nha hoặc Việt Nam.

 • Thời giờ: Từ 6:00 sáng cho đến khi tất cả tiến trình đóng phòng phiếu được hoàn thành lúc 9:30 tối.
 • Phụ cấp cho chức vụ Nhân Viên Phòng Phiếu: $20.00 khi hoàn tất lớp huấn luyện, $100.00 khi phục vụ trong Ngày Bầu Cử.

Phối Hợp Viên Ngày Bầu Cử
Phối Hợp Viên Ngày Bầu Cử là một chức vụ quan trọng trong những sự thông tin trong Ngày Bầu Cử, sự việc xử lý sự cố chung và sự cung cấp đầy đủ những vật liệu cần thiết tại phòng phiếu. Phối Hợp Viên được chỉ định đến một số phòng phiếu để cung cấp những sự ủng hộ dự phòng và để giám sát sự làm đúng thủ tục theo Luật Bầu Cử.

Những Yêu Cầu của Phối Hợp Viên: Cần phải có kinh nghiệm trong một kỳ bầu cử trước đây trong chức vụ Trưởng Phòng Phiếu, có phương tiện chuyên chở đáng tin cậy, có Bằng Lái Xe California hợp lệ, và bảo hiểm xe hiện nay trong tên của Phối Hợp Viên.

 • Thời Giờ: Từ 5:30 sáng cho đến khi tất cả phòng phiếu được chỉ định đóng cửa và những vật liệu và dụng cụ của coordinator được nộp vào chỗ chỉ định khoảng chừng 10:00 tối.
 • Phụ cấp cho chức vụ Coordinator: $30.00 khi hoàn tất chương trình huấn luyện, $15.00 mỗi tiếng (cho đến $270.00) khi phục vụ trong Ngày Bầu Cử và $60.00 cho mileage.
 • Nhân viên của Quận Orange sẽ được nhận $30.00 khi hoàn tất lớp huấn luyện, $130.00 khi phục vụ trong Ngày Bầu Cử và mileage được trả, cộng thêm tiền lương hằng ngày của quý vị (8 tiếng).

Nhân Viên “A” Team Trong Ngày Bầu Cử
Nhân viên "A" Team là những nhân viên phòng phiếu được huấn luyện mà trình diện tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri vào Buổi Sáng của Ngày Bầu Cử để được gửi đi đến những phòng phiếu cần nhân viên. Nhân viên "A" Team có thể được hỏi làm chức vụ Trưởng Phòng Phiếu trong trường hợp khẩn cấp. Là nhân viên “A” Team, quý vị phải sẵn sàng để đi đến bất cứ phòng phiếu nào ở Quận Orange trong Ngày Bầu Cử.

 • Thời giờ: Từ 6:00 sáng cho đến khi quá trình đóng phòng phiếu được hoàn thành lúc 9:30 tối.
 • Phụ cấp cho Nhân Viên "A" Team: $20.00 khi hoàn tất chương trình huấn luyện, $130.00 khi phục vụ trong Ngày Bầu Cử, công thêm mileage.

Nhân Viên ở Trung Tập Họp Hàng Bầu Cử
Dưới sự điều khiển của Giám Sát Viên ở Trung Tâm Tập Họp, Nhân Viên ở Trung Tâm Tập Họp sẽ hoàn thành trách nhiệm được chỉ định, bao gòm điều khiển sự giao thông, thùng vật liệu và di chuyển của dụng cụ, sự ghi thông tin và tài liệu. Phải có thể nâng lên đến 70 pound với sự giúp đỡ. Có những địa điểm khác nhau ờ Quận Orange.

 • Thời giờ: 7:30 tối cho đến khi tất cả phòng phiếu chỉ định được những vật liệu của họ nộp vào khoảng chừng 11:30 tối.
 • Phụ cấp cho sự phục vụ: $12.50 mỗi tiếng (được bảo đảm cho 6 tiếng).

Nhân Viên Ở Trung Tâm Đếm Phiếu Trong Đêm Bầu Cử
Dưới sự giám sát, những Nhân Viên ở Trung Tâm Đếm Phiếu trong Đêm Bầu Cử sẽ hoàn thành vài trách nhiệm khác nhau như được chỉ định. Những việc này bao gồm dỡ thùng vật liệu, sắp xếp vật liệu bầu cử, điều khiển những dụng cụ, sự chuẩn bị những lá phiếu và làm thủ tục cho những kết quả của phiếu bầu. Vài chức vụ đòi hỏi khả năng nâng lên đến 70 pound với sự giúp đỡ.

 • Thời Giờ: 5:30 chiều cho đến khi những thủ tục được hoàn thành (vào khoảng chừng 2:00 sáng).
 • Phụ cấp cho sự phục vụ: $10.00 mỗi tiếng.