Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu cho Học Sinh

 

Lịch Sử về Chương Trình
Trong năm 1996 Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang California đã tu chính bộ luật bầu cử để cho phép các học sinh trung học phục vụ với tư cách là nhân viên phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử. Chương trình đặc biệt này cho các học sinh kinh nghiệm thực hành trong tiến trình bầu cử. Xin mời quý vị hợp tác với các học sinh trung học khác ở khắp Quận Orange trong việc khám phá trực tiếp làm sao diễn trình bầu cử Hoa Kỳ được thực hiện. Quý vị sẽ có cơ hội để gây ra sự thay đổi tốt ngay cả trước khi có thể bỏ phiếu của quý vị!

Những Điều Kiện để Tham Gia là Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh

Ngay thời gian bầu cử, quý vị phải

 • Ít nhất là 16 tuổi
 • Là công dân Hoa Kỳ hoặc Cư Dân Cố Định Hợp Pháp
 • Hiện đang là một học sinh trung học
 • Là học sinh có tác phong học vấn tốt
 • Có GPA ít nhất là 2.5
 • Được phụ huynh hoặc người giám hộ và trường học của quý vị ký giấy cho phép

Những Lợi Ích

  • Quý vị sẽ nhận được $100 cho việc tình nguyện vào Ngày Bầu Cử và $20 cho việc tham dự lớp huấn luyện cần thiết (chính xác là $120!)
  • Quý vị sẽ nhận được bằng thưởng cám ơn được đặc chế từ Sở Ghi Danh Cử Tri
  • Một số trường học cho đơn vị học trình (class credit) cho việc tình nguyện trong Ngày Bầu Cử, nhất là các lớp học chính phủ hoặc khoa học chính trị (kiểm lại với hành chánh trường học hoặc giáo viên của quý vị)
  • Một số trường học tính việc tình nguyện trong Ngày Bầu Cử là đơn vị học trình hoặc giờ phục vụ để đạt được yêu cầu phục vụ cộng đồng để tốt nghiệp (kiểm lại với hành chánh trường học hoặc giáo viên của quý vị)

  Những Trách Nhiệm

  • Sắp xếp và phân phối việc làm giúp đỡ những nhân viên phòng phiếu làm chung với quý vị
  • Hướng dẫn cử tri ghi danh vào, và xác nhận chữ ký
  • Giúp cử tri hoạt động những quầy bầu cử điện tử hoặc bầu cử bằng giấy
  • Trả lời những câu hỏi của cử tri về thủ tục
  • Đóng phòng phiếu vào giờ cuối của Ngày Bầu Cử với sự giúp đỡ của nhân viên phòng phiếu làm việc chung với quý vị

  Thời Giờ Phục Vụ

  • Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Nhân viên phòng phiếu phải đến phòng phiếu lúc 6 giờ sáng
  • Việc làm thường xong hết lúc 9 giờ tối

  Thủ Tục Đơn Xin

  Chương Trình Bầu Cử cho Học Sinh MyBallot
  Quý vị hoặc trường học của quý vị cũng có thể thích thú vào chương trình Bầu Cử Học Sinh MyBallot đọc đáo của chúng tôi! Chương trình đặc biệt này mang lại trường học của quý vị những kỳ bầu cử và dạy quý vị làm sao để tạo ra những lá phiếu, tổ chức kỳ bầu cử và đếm phiếu.