Trung Tâm Tài Nguyên cho Nhân Viên Phòng Phiếu

Xem phim tài liệu bầu cử mới.

Trung Tâm Tài Nguyên Nhân Viên Phòng Phiếu cho các tình nguyện viên của cuộc bầu cử.

Poll Worker Pass

Tài nguyên Phòng Báo Chí cho việc truyền thông.

Poll Worker Insights Magazine

Thông báo tin tức bầu cử qua thiết bị di động của quý vị.

Poll Worker Discussion Board

Trung Tâm Tài Nguyên cho Nhân Viên Phòng Phiếu


 • Poll Worker PASS
  Poll Worker PASS

  Tìm hiểu chương trình Poll Worker PASS của chúng tôi là gì.

 • E-learning
  Lớp Huấn Luyện Online

  Bắt đầu hoặc trở lại lớp huấn luyện bầu cử online nếu quý vị hội đủ điều kiện.

 • Video
  Video về Lớp Huấn Luyện

  Video của lớp huấn luyện được giải thưởng của chúng tôi sẽ giúp quý vị trong Ngày Bầu Cử.

 • Manual
  Tập Sách Hoạt Đồng

  Đi vào Tấp Sách Hoạt Động trong Ngày Bầu Cử của chúng tôi.

 • Supply box
  Vật Liệu Bầu Cử

  Tìm ra những gì được bao gồm trong họp vật liệu Ngày Bầu Cử của quý vị.

 • Forum
  Poll Worker Forum

  Tham gia vào bảng thảo luận nhân viên phòng phiếu.

 • News
  Poll Worker News

  Tiếp cận thư tin tức nhân viên phòng phiếu của chúng tôi hoặc ghi danh để nhận tin tức.

 • Insights
  Poll Worker Insights

  Đọc báo chí về nhân viên phòng phiếu - những bài báo thú vị và nhiều hơn nữa.

 • Poll Worker pins
  Ghim Nhân Viên Phòng Phiếu

  Tìm qua kho trữ ghim nhân viên phòng phiếu của chúng tôi hoặc mua một ghim.