Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu cho Nhân Viên Thành Phố

 

Nhân viên thành phố của Quận Orange mà tình nguyện phục vụ trong Ngày Bầu Cử sẽ nhận huấn luyện về những hoạt động trong phòng phiếu và thiết bị bầu cử của Quận. Những nhân viên song ngữ tiếng Trung Hoa, Đại Hàn, Tây Ban Nha và Việt Nam đặc biệt cần thiết để giúp tuân theo những đòi hỏi của Đạo Luật Quyền Bầu Cử liên bang.

Giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu sau đây:

 • Cung cấp ban nhân viên được huấn luyện cho những phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử
 • Tăng lên và củng cố lòng sẵn sàng để tình nguyện của những nhân viên phòng phiếu song ngữ
 • Duy trì một nhóm nhân viên phòng phiếu được huấn luyện đáng tin cậy

Trước khi nộp đơn, xin quý vị chắc chắn có thể cam kết tình nguyện từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối trong Ngày Bầu Cử và rằng quý vị hội đủ những điều kiện tình nguyện cơ bản. Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để chỉ định các nhân viên phòng phiếu tình nguyện trong phòng phiếu gần nhà mình, nhưng không bảo đảm việc này. Chúng tôi cần một lý do hợp lý hủy bỏ trong vòng 15 ngày của kỳ bầu cử trừ khi đó là một việc khẩn cấp.

Vì phục vụ quý vị sẽ nhận được:

 • Phụ cấp $20 để hoàn tất chương trình huấn luyện cần thiết
 • Phụ cấp $100 để phục vụ là Nhân Viên Phòng Phiếu
 • Phụ cấp $130 để phục vụ là Trưởng Phòng Phiếu, cộng thêm $10 để lấy thiết bị trong phòng phiếu
 • Phụ cấp $100 cộng thêm mileage để phục vụ là thành viên Coordinator hoặc thành viên A-Team
 • Thành phố của quý vị có thể cung cấp thêm tiền phụ cấp cho việc phục vụ của quý vị - xin tham khảo với Ban Tài Nguyên Nhân Sự của thành phố của quý vị

Những Trách Nhiệm

 • Sắp xếp và phân phối việc làm giúp đỡ những nhân viên phòng phiếu làm chung với quý vị
 • Hướng dẫn cử tri ghi danh vào, và xác nhận chữ ký
 • Giúp cử tri hoạt động những quầy bầu cử điện tử hoặc bầu cử bằng giấy
 • Trả lời những câu hỏi của cử tri về thủ tục
 • Đóng phòng phiếu vào giờ cuối của Ngày Bầu Cử với sự giúp đỡ của nhân viên phòng phiếu làm việc chung với quý vị

Thời Giờ Phục Vụ

 • Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng - 8 giờ tối
 • Nhân viên phòng phiếu phải đến phòng phiếu lúc 6 giờ sáng
 • Việc làm thường xong hết lúc 9 giờ tối

Thủ Tục Đơn Xin