Skip to main content

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Mặc dù việc kiểm toán giới hạn rủi ro không bắt buộc phải được thực hiện, Quận Orange tình nguyện tiến hành việc thử nghiệm kiểm toán giới hạn rủi ro để liên tục cải thiện quy trình kiểm toán của quận.

Thông Cáo Báo Chí - Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro của Kết Quả Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ


Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Kết quả kiểm toán rủi ro được đăng ở đây. 
Xem kết quả cuối cùng

Tiến Độ Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng tôi sẽ đăng các kết quả và tiến độ của quy trình kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem tiến độ kiểm toán giới hạn rủi ro

Tải Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng tôi sẽ tạo ra các tập tin có thể được tải xuống được sử dụng để tiến hành việc kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem các tập tin có sẵn để tải xuống

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
Việc lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện bằng cách tung xúc xắc, và được dùng để xác định một chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên sẽ được dùng để kiểm toán. 
Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Xem Video Trực Tiếp của Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng tôi sẽ phát sóng việc kiểm toán giới hạn rủi ro. 
Currently not broadcasting

Giờ Làm Việc của Việc Kiểm Toán Giớ Hạn Rủi Ro
Việc kiểm toán sẽ được thực hiện tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối cho đến khi việc kiểm toán được hoàn tất.