What's Left to Count

Note: These numbers are daily estimates and will not reflect precise machine counting.

Còn Những Gì để Đếm

Số Ước Lượng của Phiếu Còn Lại để Đếm
Bầm vào đây để xem số ước lượng của tổng số phiếu còn lại để đếm.

Số Phiếu Bầu-bằng-Thư Còn Lại Để Đếm
Bầm vào đây để xem số ước lượng của những phiếu bầu-bằng-thư còn lại để đếm

Số Phiếu Bầu-bằng-Thư Còn Lại Để Đếm được Hoàn Trả Lại Từ Phòng Phiếu
Bấm vào đây để xem số ước lượng của phiếu bầu-bằng-thư được hoàn trả lại từ phòng phiếu để đếm.

Số Phiếu Bầu Tạm Thời Còn Lại Để Đếm
Bấm vào đây để xem số phiếu bầu tạm thời còn lại để đếm.

Phiếu Bầu bằng Giấy Trong Ngày Bầu Cử Còn Lại Để Đếm
Bấm vào đây để xem số ước lượng của phiếu bầu bằng giấy trong ngày bầu cử còn lại để đếm.

Những Phiếu Bầu-bằng-Thư Hợp Lệ Được Nhận Sau Ngày Bầu Cử Còn Lại Để Đếm
Bấm vào đây để xem số ước lượng của phiếu bầu-bằng-thư nhận được sau Ngày Bầu Cử còn lại để đếm. Những con số này có thể thay đổi, và phản ảnh phiếu bầu-bằng-thư nhận được đến 72 tiếng sau Ngày Bầu Cử. 

Lưu Ý: Những số này CHỈ là số ước lượng. Những nhân tố sẽ ảnh hưởng đến số phiếu được gồm trong cuộc đếm phiếu cuối cùng. Những số này là số ước lượng hằng ngày và có thể không phản ánh số đếm chính xác bằng máy.