Những Phiếu Cuối Cùng để Đếm

Kết quả của các cuộc bầu cử thường phụ thuộc vào những lá phiếu cuối cùng còn lại để đếm. Những trường hợp sau đây cho thấy quá trình đếm phiếu cuối phức tạp và tỉ mỉ như thế nào - việc này rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả phiếu bầu được đếm và tính trong kết quả tổng số phiếu bầu. 

LÁ PHIẾU BỊ HƯ HỎNG
Lá phiếu bị hư hỏng là những phiếu giấy mà mã vạch bị hỏng, vốn ngăn chặn việc năng quét của lá phiếu. Ví dụ bao gồm lá phiếu bị rách, những dấu bút, vật lạ trên phiếu (như là vết ố từ thức ăn, dấu nhòe, v.v.), hoặc chính mã vạch bị mờ nhạt. Mỗi lá phiếu bị hư hỏng này cần được tái tạo bằng tay trên một lá phiếu mới.

LÁ PHIẾU KHÔNG NĂNG QUÉT ĐƯỢC
Lá phiếu không năng quét được là phiếu không được tính khi quét lần đầu. Những lý do có thể bao gồm vấn đề với mã vạch hoặc lá phiếu không được đưa đúng vào máy quét. Mỗi lá phiếu này cần được tìm ra trong toàn bộ lô phiếu (như tìm kim dưới đáy biển). Một khi đã tìm được lá phiếu cần được quét lần thứ nhì và nếu vẫn không được tính chúng tôi cần phải tái tạo phiếu không năng quét bằng tay.

LÁ PHIẾU MỒ CÔI
Lá phiếu mồ côi là phiếu bầu được trả về văn phòng mà không toàn bộ (ví dụ, một trang duy nhất trong một lá phiếu có hai trang). Những lá phiếu này không được năng quét trong thời gian đầu của quá trình năng quét phiếu - chúng tôi phải chờ để xem rằng cử tri có trả lại trang thứ nhì của lá phiếu hay không. Sau Đêm Bầu Cử, chúng tôi nhận định các lá phiếu mồi côi và tìm trong tất cả lô phiếu đã được năng quét. Những lá phiếu mồ côi lúc đó sẽ được quét và tính vào số kiểm đếm thực tế.