Lịch Trình Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

►Lịch Trình Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử vào Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một  - 8:05 tối - kết quả không chính thức lần đầu của Đêm Bầu Cử

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một  - 9:30 tối - kết quả không chính thức lần đầu từ phòng phiếu

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một  - 10:00 tối - kết quả không chính thức thứ hai từ phòng phiếu 

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một - 10:30 tối - kết quả không chính thức thứ ba từ phòng phiếu

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một  - 11:00 tối - kết quả không chính thức thứ tư từ phòng phiếu 

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một  - 11:30 tối - kết quả không chính thức thứ năm từ phòng phiếu  

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một  - 12:00 sáng - kết quả không chính thức thứ sáu từ phòng phiếu

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một  - 12:30 sáng - kết quả không chính thức thứ bảy từ phòng phiếu

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một  - 1:00 sáng - kết quả không chính thức thứ tám từ phòng phiếu (và là cập nhật cuối cùng tạm thời trong đêm)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một - 5:00 tối - thông báo lần đầu cho những kết quả không chính thức trong Đêm Bầu Cử có thêm kết quả từ những phiếu bầu-qua-thư.

Các cập nhật sẽ tiếp tục mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5:00 chiều trong khoản thời gian kiểm phiếu cho đến khi những kết quả chính thức cuối cùng được thông báo.