Nhảy đến nội dung

Lịch Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

► Lịch Báo Cáo Kết Quả của Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết của Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Ngày 9 Tháng Ba, 2021

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba - 8:05 giờ tối. Kết quả không chính thức đầu tiên của Đêm Bầu Cử.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba - 9:00 giờ tối - Kết quả không chính thức đầu tiên về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba - 9:30 giờ tối - Kết quả không chính thức thứ hai về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba - 10:00 giờ tối. - Kết quả không chính thức thứ ba về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba - 10:30 giờ tối - Kết quả không chính thức thứ tư về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Tư, Ngày 10 Tháng Ba - 5:00 p.m. - Kết quả đầu tiên được cập nhật sau Ngày Bầu Cử.

Các cập nhật sẽ được tiếp tục cho mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5:00 giờ chiều trong giai đoạn kiểm phiếu cho đến khi kết quả chính thức cuối cùng được công bố.