Kết Quả Bầu Cử Hiện Nay

Kết Quả Bầu Cử của Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016
Những kết quả trọn vẹn được cập nhật từng phút.

Lịch Trình Báo Cáo
Lịch trình báo cáo kết quả vào ngày 8 tháng Mười Một, 2016.

Dữ Kiện và Bản Báo Cáo Cặn Kẽ
Những bản báo cáo khu phòng phiếu cặn kẽ của kỳ bầu cử.