Những Cơ Bản về Ghi Danh Cử Tri

Làm Sao và Ở Đâu để Ghi Danh
Ghi danh bầu cử là bước đầu tiên mọi công dân làm để trở thành cử tri hội đủ điều kiện. Một khi đã ghi danh, quý vị có thể bắt đầu củng cố nền dân chủ của chúng ta bằng cách tham dự vào các cuộc bầu cử và kể cả làm việc tại một trong số phòng phiếu của chúng tôi. 

Quý vị có thể ghi danh bằng cách dùng công cụ trực tuyến của chúng tôi (kèm theo hướng dẫn). Quý vị có thể dùng Đơn Ghi Danh Cử Tri được in ra mà chính mình tìm được tại các thư viện công cộng, văn phòng thành phố và quận, văn phòng Sở Cấp Bằng Lái Xe California, và Bưu Điện Hoa Kỳ. Hướng dẫn để gửi thư được kèm trên mẫu đơn. 

Ghi danh cử tri ngay bây giờ bằng công cụ trực tuyến ►

Cử Tri Quân Nhân và Người Cư Trú tại Hải Ngoại
Những cử tri Quận Orange là quân nhân hoặc người cư trú tại hải ngoại có thể ghi danh và nộp đơn xin phiếu bầu-bằng-thư bằng cách hoàn tất Đơn Xin Thẻ Bưu Điện Liên Bang. Cổng thông tin trực tuyến đặc biệt của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị qua quá trình này. Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng bầu cử của mình, hoặc cần thêm sự giúp đỡ xin trực tiếp liên lạc chuyên viên Cử Tri Quân Nhân và Người Cư Trú tại Hải Ngoại của chúng tôi tại 714-567-7560.

Xem cổng thông tin trực tuyến Cử Tri Quân Nhân và Người Cư Trú tại Hải Ngoại của chúng tôi ►

Cử Tri Lần Đầu và Những Điều Kiện
Nếu quý vị đã ghi danh trên mạng hoặc qua thư, quý vị có thể phải trình giấy tờ nhận dạng khi đi bầu lần đầu. Luật liên bang điều chỉnh những loại giấy tờ nhận dạng thích hợp để xác nhận sự cư trú. Quý vị cũng sẽ tìm được những điều kiện và thông tin cơ bản về việc ghi danh cử tri của công dân mới bằng cách truy cập mục sau đây.

Tìm hiểu thêm về quy tắc và điều lệ ghi danh cử tri ►

Thay Đổi, Xóa Bỏ hoặc Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị
Bất kể quý vị đã dọn đi, đổi chính đảng của quý vị, đổi tên của quý vị, hoặc cần thông báo cho chúng tôi về một ai khác không còn cư ngụ tại địa chỉ của quý vị, chúng tôi có tất cả công cụ mà quý vị cần để hoàn tất những việc này. Thêm vào đó nếu quý vị biết một cử tri vừa mới qua đời quý vị cũng có thể thông báo chúng tôi về những sự thay đổi này.

Cập nhật, thay đổi hoặc xóa bỏ hồ sơ ghi danh cử tri ►