Kiểm Chứng Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị hoặc Nộp Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư

 

Khi dùng trang này, quý vị có thể xác nhận tình trạng ghi danh cử tri của quý vị, và nộp đơn xin phiếu bầu-bằng-thư. Ngoài ra, nếu quý vị không theo một chính đảng nào, quý vị có thể xin một lá phiếu chính đảng cho cuộc bầu cử sắp đến. Quý vị sẽ cũng có thể xin đơn phiếu thay thế.

Trang này cũng sẽ giúp quý vị xem viên chức dân cử của quý vị, tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị, xác nhận phiếu bầu tạm thời, và tải xuống tập phiếu bầu mẫu, hoặc chọn không nhận phiếu bầu mẫu bằng giấy.

 

Nếu quý vị cần biết địa điểm phòng phiếu và tập phiếu bầu mẫu mà chỉ dùng địa chỉ, xin bấm vào đây.

Click here to get started.