Thông Báo Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri từ Bên Thứ Ba


Để thông báo cho chúng tôi về một người nào khác đã ghi danh tại địa chỉ của quý vị, chỉ đơn giản hoàn tất đơn sau đây. 

Untitled Document

(Những) người sau đây không còn cư ngụ tại địa chỉ sau đây trong Quận Orange (điền được đến 4 tên):

Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Địa chỉ cư ngụ của cử tri:
Thành phố:
Zip Code:


Xin cung cấp tên và địa chỉ của quý vị:

Tên và Họ:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip Code: