Chi Tiết về Việc Xóa Bỏ Hồ Sơ của Cử Tri Đã Qua Đời từ Danh Sách Ghi Danh Cử Tri

 

 

Để cập nhật một hệ thống tài liệu cử tri chính xác, văn phòng chúng tôi tiếp tục cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri để giải thích trường hợp bất hạnh của một cử tri đã qua đời. Một khi nhận được đơn thông báo và xác nhận cử tri đã qua đời, chúng tôi xóa bỏ hồ sơ cử tri. Văn phòng chúng tôi nhận được thông báo qua những cách thức như sau:

  • Thư gửi hoàn lại đánh dấu “Deceased (Qua đời)”.
  • Hồ sơ chứng tử thường kỳ được cung cấp bởi Cơ Quan Y Tế Quận Orange.
  • “Bản Danh Sách Hồ Sơ Chứng Tử VoteCal”, là một bản danh sách những cử tri đã qua đời được cung cấp bởi văn phòng của Tổng Thư Ký California nhiều lần mỗi năm.
  • Sở Ghi Danh Cử Tri kiểm sơ lược tiểu sử người qua đời trong báo chí mỗi ngày.
  • Đơn yêu cầu chỉnh đúng từ bản mục lục danh bạ, được có sẵn tại phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử.
  • Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri xóa bỏ hồ sơ của cử tri không hoạt động mà liên tục không tham dự trong hai kỳ tổng tuyển cử liên bang, chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử California Điều 2226.
  • Thông báo từ thành viên trong gia đình, gồm tên, địa chỉ và ngày qua đời của cử tri.
  • Thông báo văn phòng chúng tôi về cử tri đã qua đời.