Xóa Bỏ Hồ Sơ của Cử Tri Đã Qua Đời

 

Có những luật quan trọng điều chỉnh việc xóa bỏ hồ sơ của cử tri đã qua đời danh sách hồ sơ ghi danh cử tri. Có ba cách để thông báo văn phòng chúng tôi về cử tri đã qua đời:

1. Gửi qua thư hoặc fax một lá thư đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri với chi tiết sau đây:

  • Tên của cử tri
  • Địa chỉ cư ngụ của cử tri
  • Ngày sinh của cử tri
  • Mối quan hệ của cử tri với người đang thông báo tới văn phòng
  • Ngày cử tri qua đời
  • Chữ ký của người đang nộp đơn thông báo

2. Bất cứ tài liệu nào gửi đến cử tri đã qua đời có thể được hoàn trả lại văn phòng chúng tôi, đánh dấu là "Deceased"

3. Hoặc thông báo tới văn phòng chúng tôi bằng cách dùng công cụ trực tuyến của chúng tôi.