Thay Đổi Hồ Sơ Cử Tri của Quý Vị

Để yêu cầu thay đổi hồ sơ cử tri của quý vị, chỉ đơn giản hoàn tất đơn sau đây, in ra và hoàn trả đơn này đến văn phòng chúng tôi dùng hướng dẫn được cung cấp trên đơn in ra.  Luật Tiểu Bang hiện nay đòi hỏi chữ ký nguyên bản của quý vị để thay đổi hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

Untitled Document

Tên và Họ:
Ngày sinh:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip Code:
Số điện thoại (chỉ văn phòng chúng tôi dùng để liên lạc quý vị):
   
Xin chọn một hoặc hơn những điều sửa đổi sau đây:
Thêm/sửa đổi số điện thoại:

Xóa bỏ số điện thoại:
Thêm/sửa đổi địa chỉ email:

Xóa bỏ địa chỉ email:
Thêm địa chỉ gửi thư
(nếu quý vị đổi địa chỉ cư ngụ của quý vị, xin bấm vào đây để ghi danh lại)
: 
Xóa bỏ địa chỉ gửi thư:
Xóa bỏ tình trạng
bầu-bằng-thư thường xuyên:

Chọn ngôn ngữ ưa thích:


Xin thẻ thông báo cử tri (VNC):
Sửa đổi tên:

Thêm hoặc sửa đổi số gia cư:

Chọn tình trạng bầu-bằng-thư thường xuyên:
Tôi đã từng chọn không nhận phiếu bầu mẫu qua thư trước đây, nhưng nay xin chọn được nhận phiếu bầu mẫu qua thư: