Mẫu Đơn Xin Ghi Danh NVRA

 

Tên và Họ:
Email:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Đại Diện (Tên của Tỗ Chức Phân Phối các Đơn):
Địa Chỉ (Tổ Chức Phân Phối các Đơn):
Thành Phố:
Zip:
Số Lượng Cần Thiết cho Mẫu Đơn Tiếng Anh:
Số Lượng Cần Thiết cho Mẫu Đơn Tiếng Anh/Tiếng Trung Hoa:
Số Lượng Cần Thiết cho Mẫu Đơn Tiếng Anh/Tiếng Đại Hàn:
Số Lượng Cần Thiết cho Mẫu Đơn Tiếng Anh/Tiếng Tây Ban Nha:
Số Lượng Cần Thiết cho Mẫu Đơn Tiếng Anh/Tiếng Việt:
Quý vị sẽ đến văn phòng chúng tôi để nhận các đơn ghi danh, hay cần chúng tôi gởi bằng thư? (Các yêu cầu xin hơn 200 phiếu đơn ghi danh sẽ cần quý vị đến văn phòng chúng tôi để nhận): Tôi sẽ đến nhận hàng tại Sở Ghi Danh Cử Tri
Xin gởi cho tôi
Bản Tuyên Bố Kế Hoạch Phân Phối:
Quý vị có thuộc về một cơ quan NVRA theo quy định của Đạo Luật Ghi Danh Bầu Cử Toàn Quốc hay không?:
Không

Bấm đây để xem các thông tin quan trọng và tài liệu in được về Đạo Luật Ghi Danh Bầu Cử Toàn Quốc (NVRA).

BẤT CỨ THƯ TÍN NÀO VỀ THẺ GHI DANH BỎ PHIẾU ĐỀU PHẢI TUÂN HÀNH VỚI BỘ LUẬT BẦU CỬ § 2158(b)(3). Bộ luật được in trên trang tiếp theo.

Nếu quý vị sẽ thu thập các bản khai đang ký đã hoàn tất, quý vị phải gởi lại các bản khai đang ký đã hoàn tất này trong vòng ba

ngày, không kể các Thứ Bẩy, Chủ Nhật và các ngày lễ được coi là ngày lễ nhà nước đối với Sở Ghi Danh Cử Tri. (Bộ Luật Bầu Cử § 18103)

TÔI TUYÊN BỐ DƯỚI HÌNH PHẠT KHAI MAN RẰNG TÔI SẼ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ BẢO ĐẢM LÀ:

(1) Người hoặc các người phân phối các thẻ đăng ký sẽ phát thẻ đăng ký cho người cử tri yêu cầu thẻ ấy; và (Bộ Luật Bầu Cử

§§ 2158(b)(2), 18107)

(2) Những người phân phối thẻ đăng ký nên lưu ý rằng luật tiểu bang áp đặt những HÌNH PHẠT TÙ GIAM đến những kẻ

cố tình và cố ý điền các bản khai đang ký cho NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH, KHÔNG TỒN TẠI HOẶC NGƯỜI GIẢ TƯỞNG, HOẶC BẤT CỨ

CỬ TRI NÀO KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ; và (Bộ Luật Bầu Cử §§ 18100, 18101, và 18102)

(3) Các thẻ đăng ký cử tri sẽ không được hủy hoại hoặc biến đổi trong bất cứ cách nào; và ( Bộ Luật Bầu Cử §§ 2162(b), §18106)

(4) Các thẻ đăng ký cử tri sẽ không được điền vào ngay cả một phần hoặc đầy đủ bởi bất cứ ai khác ngoài người đăng ký hoặc kẻ hỗ trợ

người đăng ký để hoàn tất mẫu đơn; (Bộ Luật Bầu Cử § 2162[c])

(5) Những người được giao phó sự phân phối hoặc việc thu thập của các đơn đăng ký đã hoàn tất nên lưu ý những quy định

pháp luật đã được nêu ra tại phía sau của bản tuyên bố trên. (Bộ Luật Bầu Cử § 2159.5[a])

Kẻ nào cố ý xuyên tạc giúp đỡ kẻ khác đăng ký bỏ phiếu trên mẫu đơn đăng ký sẽ phạm tội tiểu hình. (Bộ Luật Bầu Cử §§ 18108.1, 2159[b])

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC BỘ LUẬT BẦU CỬ BÊN TRÊN. TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC, ĐỌC VÀ HIỂU CÁC HƯỚNG DẪN VÀ ĐỂ ĐIỀN NHỮNG ĐƠN GHI DANH.