Cử Tri Ghi Danh Lần Đầu

Nhận biết tất cả những điều kiện trước khi ghi danh bầu cử là điều rất quan trọng. Khi quý vị đã ghi danh trên mạng hoặc qua thư, quý vị có thể phải cho xem giấy tờ nhận dạng khi đi bầu lần đầu tiên. Luật liên bang điều chỉnh những loại nhận dạng thích hợp để xác nhận sự cư trú. Có thêm đòi hỏi nếu quý vị là công dân mới ghi danh lần đầu.

Nếu quý vị không cung cấp một trong những loại giấy tờ nhận dạng thỉnh cầu trong lúc quý vị ghi danh, và quý vị đi bầu trong một kỳ bầu cử liên bang (những cuộc bầu cử tổng thống hoặc quốc hội), nhân viên phòng phiếu sẽ hỏi quý vị cho xem một trong những giấy tờ sau đây:

 • bằng lái xe hoặc thẻ căn cước của bất cứ tiểu bang nào;
 • hộ chiếu;
 • thẻ căn cước nhân viên;
 • thẻ căn cước cung cấp bởi cơ sở thương mại;
 • thẻ tín dụng hoặc thẻ tài khoản;
 • thẻ căn cước quân nhân;
 • thẻ căn cước học sinh;
 • thẻ căn cước ý tế;
 • thẻ căn cước bảo hiểm; hoặc
 • thẻ căn cước nhà ở công cộng.

Bất cứ những giấy tờ sau đây, miễn là những giấy tờ này gồm có tên và địa chỉ của người đưa ra giấy tờ đó, và được đề ngày từ ngày của kỳ bầu cử cuối cùng, trừ khi giấy tờ đó có dụng ý cố định như sự ân xá hoặc bản án bao gồm:

 • hóa đơn tiện ích;
 • bản lược kê chương mục ngân hàng;
 • hóa đơn chính quyền;
 • chi phiếu trả lương chính quyền;
 • những giấy tờ do cơ quan chính quyền phát hành;
 • tập phiếu bầu mẫu hoặc những giấy tờ bầu cử chính thức khác do cơ quan chính quyền phát hành đề ngày cho cuộc bầu cử mà người đang cung cấp giấy tờ đó là chứng cớ cư trú hoặc căn cước;
 • thẻ thông báo cử tri do cơ quan chính quyền phát hành;
 • thẻ căn cước nhà ở công cộng do cơ quan chính quyền phát hành;
 • hợp đồng cho thuê hoặc bản sơ lược cho mướn do cơ quan chính quyền phát hành;
 • thẻ căn cước học sinh do cơ quan chính quyền phát hành;
 • bản sơ lược hoặc hóa đơn học phí do cơ quan chính quyền phát hành;
 • thẻ bảo hiểm hoặc thẻ giảm giá dược phẩm do cơ quan chính quyền phát hành;
 • giấy chứng nhận bản án, ân xá, hoặc những giấy tờ chính thức khác do cơ quan chính quyền phát hành có liên quan với sự giải quyết của vụ tội ác, truy tố, tuyên án, hoặc những vấn đề khác;
 • thẻ giảm giá giao thông công cộng của những người cao niên và người khuyết tật do cơ quan chính quyền phát hành;
 • những giấy tờ căn cước do cơ quan chính quyền phát hành cho người khuyết tật;
 • những giấy tờ căn cước phát hành bởi những nơi tạm trú cho người vô gia cư của chính quyền và những cơ sở tạm trú chính quyền khác;
 • đơn thuốc phát hành bởi bác sĩ chính quyền hoặc trung tâm y tế chính quyền khác;
 • bản sơ lược thuế bất động sản do cơ quan chính quyền phát hành;
 • giấy tờ đăng ký xe do cơ quan chính quyền phát hành; hoặc
 • giấy chứng nhận sở hữu xe do cơ quan chính quyền phát hành.