Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2017, Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (CVR) là cho những cử tri hội đủ điều kiện trong California tuân theo Bộ Luật Bầu Cử 2170 đến 2173.

Ghi danh cử tri có điều kiện kéo dài ngày hạn ghi danh 15 ngày trong California cho những cử tri hội đủ điều kiện, cho phép họ ghi danh và bầu tạm thời 14 ngày trước một kỳ bầu cử và trong Ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể ghi danh và bầu lá phiếu tạm thời là một cử tri có điều kiện chỉ tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, hoặc tại bất cứ Trung Tâm Bầu Cử sớm nào tuy theo loại bầu cử nào. Xin gọi số 714-567-7600 để biết thêm chi tiết đầy đủ.

Nếu quý vị lỡ trễ ngày hạn ghi danh, hãy đi theo tiến trình hai-bước, đơn giản này: 

  1. Đến Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705 để đích thân hoàn tất đơn ghi danh bầu cử có điều kiện hoặc truy cập tại ocvote.com/register và hoàn tất đơn ghi danh cử tri có điều kiện trên mạng. 
  1. Sau khi hoàn tất đơn ghi danh cử tri tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, quý vị sẽ nhận được một lá phiếu tạm thời. Nếu quý vị đã hoàn tất đơn ghi danh cử tri trên mạng, quý vị phải đi đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để hoàn tất tiến trình ghi danh và nhận phiếu bầu tạm thời.

 

Xem tình trạng ghi danh cử tri có điều kiện và lá phiếu tạm thời của quý vị 30 ngày sau kỳ bầu cử tại ocvote.com/provisional.

Có thêm thắc mắc? Xin gọi (714) 567-7600 hoặc xem trang Những Câu Hỏi Thường Gặp tại ocvote.com/faqs