Trợ Giúp Việc Ghi Danh

Trợ Giúp Việc Ghi Danh
Nếu quý vị không thể xác nhận hồ sơ ghi danh của quý vị khi dùng hệ thống trên mạng của chúng tôi, quý vị có thể ghi vào số điện thoại của quý vị, và sẽ được trực tiếp liên lạc với một nhân viên.

Bấm vào đây để liên lạc văn phòng chúng tôi qua điên thoại

Liên lạc chúng tôi
Quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng chúng tôi qua email, hoặc thiết bị viễn thông dành cho người điếc

Bấm vào đây để xem chi tiết liên lạc của chúng tôi