• Xác Nhận Việc Ghi Danh Cử Tri

    Quý vị đã ghi danh bầu cử rồi? Tìm hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị và xác nhận những chi tiết.

    Xác nhận chi tiết Thump up button
  • Cần Thay Đổi Chi Tiết Của Quý Vị?

    Cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri để mang lại cùng sự thay đổi trong cuộc sống hoặc chính đảng của quý vị.

    Cập nhật chi tiết Woman with child